วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

เนื่องด้วยได้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้ทำช่องทางการประสัมพันธ์ข่าวและพูดคุยเกี่ยวกับ PDPA ทั้งทางเว็บไซต์ https://pdpa.udru.ac.th และแอพลิเคชันไลน์ นอกนี้ได้ทำการมอบหมายงานให้ฝ่ายนิติกรและเลานุการ สร้างแบบฟอร์มใช้แบบยินยอมให้เปิดใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อาจารย์/บุคลากรภายใน นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมถึงแบบฟอร์มนโยบายคุกกี้สำหรับคนที่ใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นให้ข้อความมีความกระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย