วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาและตรวจสอบแบบฟอร์มใช้แบบยินยอมให้เปิดใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแบบฟอร์มนโยบายคุกกี้สำหรับคนที่ใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับแก้จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป