วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุม PDPA คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าด้วยเรื่องการพิจารณา
- การยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล
- นโยบายคุกกี้
- พิจารณาประเด็นการขอข้อมูลเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
และระเบียบวาระอื่นๆเพิ่มเติม