Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.พ. 2566

พิจรณาและปรับแบบฟอร์ม ใช้ยินยอมฯ

10 พ.ย. 2565

พิจรณาและปรับแบบฟอร์ม ใช้ยินยอมฯ

2 พ.ย. 2565

พิจรณาและปรับแบบฟอร์ม ใช้ยินยอมฯ

19 ต.ค. 2565

พิจารณาการสร้างแบบฟอร์ม ใช้ยินยอมให้เปิดใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

18 พ.ค. 2565

ประชุม PDPA UDRU

11 พ.ค. 2565

ประชุม PDPA UDRU

19 ต.ค. 2564

ประชุมพิจารณา(ร่าง) ประกาศ PDPA UDRU

7 ก.ย. 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2564

Contact us

ติดต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี email: pdpa@udru.ac.th